Søagerskolen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningSøagerskolen set fra indgangen i 1959. Den nyere del af skolen ligger bagved.
Foto: Lene Olesen, 2009

Som følge af de øgede faglige krav i den nye folkeskolelov fra 1958 blev Centralskolen, nu Søagerskolen, opført i 1959 og taget i brug af ca. 150 elever og seks lærere. Den afløste landsbyskolerne i Ledøje og Smørumovre og forskolerne i Smørumnedre og Hove i den daværende Ledøje-Smørum Kommune. De gamle skoler blev solgt, undtagen skolen i Smørumovre, da Søagerskolen blev taget i brug den 18. august 1959.

Både i Ledøje og Smørum ønskede befolkningen, at skolen skulle ligge i deres område med det resultat, at den blev placeret på åben mark i Lille Smørum midt mellem de to landsbysamfund.

Centralskolen er planlagt af arkitektfirmaet Monrad Hansen i Holbæk og bygget som en kerneskole karakteriseret ved, at der ligger en tumle/gymnastiksal i midten af byggeriet med en lukket forbindelsesgang rundt om. Uden om forbindelsesgangen og med adgang til denne ligger klasseværelser og administration. Kerneskolen kom desuden til at indeholde et fysiklokale, et skolekøkken, en sløjdsal samt kommunens bibliotek.

I tilknytning til skolen blev der i 1959-1960 opført seks tjenesteboliger på Skebjergvej nr. 5-15 og to i Smørumovre samt en pedelbolig (nu SFO) ved skolens sydøstligste hjørne. Efterfølgende blev der opført en inspektørbolig i Stangkærudstykningen. På Søagerskolen hænger den ryttertavle der i sin tid sad på Ledøje Rytterskole.

Udbygning

På grund af omfattende parcelhusbyggerier voksede elevtallet kraftigt til ca. 250 elever og 13 lærere i 1963. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, at skolevæsenet skulle være købstadsordnet, og der blev ansat en skoleinspektør i stedet for en førstelærer. Desuden fik lærerne højere løn, mod at de ikke længere skulle tilbydes en tjenestebolig.

Den fortsatte udbygning af kommunen betød, at planlægningen af en ny skole, Boesagerskolen, blev påbegyndt i 1966. Foruden to klassetrin på 1.-7. årgang skulle den rumme alle kommunens elever på 8.-10. klassetrin, mens Søagerskolen fortsat skulle være en to-sporet skole for 1.-7. klassetrin. Søagerskolens lærere havde imidlertid et stort ønske om en fuldt udbygget folkeskole, og med den kraftige stigning i elevtallet kunne den første 8. klasse starte på skolen i 1969. I dag er Søagerskolen en fuldt udbygget to sporet skole, enkelte klassetrin dog tre spor, med godt 500 elever, ca. 40 lærere og 17 pædagoger. Stærkt stigende elevtilgang og ofte utilstrækkelige befolkningsprognoser har især i skolens første år medført mange ændringer. F.eks. er Søagerskolen blevet udbygget af flere omgange ofte med få års mellemrum:

1959: Centralskolen "kerneskolen" bygges. Rummer i 2010 indskolingen og SFO Kildekær.

1963: Tværfløjen og resten af den gamle fløj bygges. Rummer i 2010 musik, specialundervisning, pedelkontor, billedkunst og sløjd. Arkitekt: Monrad Hansen.

1970: Østfløjen bygges. Arkitekt: Monrad Hansen. Området udbygges i 2008/2009 med elevarbejdsrum. Rummer i 2010 klasseværelser. Arkitekt: Mangor & Nagel.

1977: Pedelboligen ombygges til fritidshjemmet, Søager 1.

1978: Vestfløjen med bl.a. fysiklokale, orienteringslokale, lærerværelse og administration; nyt samlingsareal med scene og mælkeudlevering; skolebibliotek; gymnastiksal; tandklinik; kontor til sundhedsplejerske, bygges. Samtidig ombygges tværfløjen og kerneskolen. I hovedtræk blev tre klasseværelser i kerneskolen slået sammen til to og hjemkundskabslokale og sløjdsal fik et løft. Rummer i 2010: kontorer, lærerværelse faglokaler m.m. Arkitekt: Monrad Hansen.

1979: Fritidshjemmet Søager 2 bygges ved siden af Søager 1.

1990: SFO Smørblomsten bygges til mod nordvest.

1995: Fritidshjemmene Søager 1 og Søager 2 lægges sammen til SFO-Søager.

1997: Pavillon bygges til R-klassen. Rummer i 2010 ”Pusterummet”.

2001: Forbindelsesgang mellem skole og tidligere SFO Søager bygges. Rummer i 2010 SFO-kontor, SFO-personalerum samt to klasselokaler. Arkitekt: Mangor & Nagel.

2003: SFO Søager og SFO Smørblomsten lægges sammen under navnet SFO Kildekær. Området, hvor SFO-Smørblomsten lå, ombygges og Exitten etableres til udskolingen. Kommuneingeniør, Carsten Hussing, stod for tegning og projektering.

2006/2007: Lærerværelset udbygges.

Kilder og litteratur

Ledøje-Smørum Historisk Forenings Årsskrift 2009, 19-36

Inga Nielsen: Fra landsbyskole til moderne skolevæsen, i: Inga Nielsen og Jens Jørgen Nygaard: Ledøje-Smørum 1960-2006, 2009, 95-98

Søagerskolen 1959-1999. Søagerskolens 40-års jubilæumsskrift, 1999

Links

http://www.soeagerskolen.skoleintra.dk


Oprindelig forfatter:Inga Nielsen

18-05-2010